خدمات پرهام


Business Development

طراحی و توسعه کسب و کار

-چگونه می توانم رویای خود را در سازمان محقق کنم ؟

-چه اهداف و برنامه هایی برای توسعه کسب و کار خود دارم ؟

-چگونه می توانم در طراحی مدل کسب و کار سازمان خود ، خلاقیت و نوآوری داشته باشم؟

Quality Management

طراحی سیستم های کیفیت

-چگونه می توانم هزینه های سازمان خود را کاهش دهم ؟

-چگونه می توانم استاندارد های بین المللی را در سازمان خود پیاده سازی کنم ؟

-سیستم ها چگونه می توانند سودآوری کسب و کار را افزایش دهند؟

Project Management

مدیریت پروژه و پیمان

-مدیریت پروژه و پیمان چیست ؟

-چگونه می توان پروژه های سازمانی را با استراتژی سازمان همسو کرد ؟

-مدل های بلوغ و استاندارد های پروژه چگونه به افزایش سودآوری کسب و کار کمک می کند ؟

Mechanisation

مکانیزاسیون شرکت ها

-چگونه می توانم رویای خود را در سازمان محقق کنم ؟

-چه اهداف و برنامه هایی برای توسعه کسب و کار خود دارم ؟

-چگونه می توانم در طراحی مدل کسب و کار سازمان خود ، خلاقیت و نوآوری داشته باشم؟

Organization System Development & Design

طراحی و توسعه سیستم های سازمانی

-چگونه می توانم هزینه های سازمان خود را کاهش دهم ؟

-چگونه می توانم استاندارد های بین المللی را در سازمان خود پیاده سازی کنم ؟

-سیستم ها چگونه می توانند سودآوری کسب و کار را افزایش دهند؟

OutSourcing

پیمان پذیری واحد های مرتبط

-مدیریت پروژه و پیمان چیست ؟

-چگونه می توان پروژه های سازمانی را با استراتژی سازمان همسو کرد ؟

-مدل های بلوغ و استاندارد های پروژه چگونه به افزایش سودآوری کسب و کار کمک می کند ؟